قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk
 
 
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۱
شماره۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳ه مورخ ۲۷/۳/۹۱
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود:
 
1- ضریب حقوق سال 1391 اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان یازده هزار و چهار صدو شصت  (11460) ریال تعیین می شود.

2-      ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1391 به میزان هشتصد و پنج  (805) ریال تعیین می شود.

3-      ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 1391 به میزان هشتصد و پنج  (805) ریال تعیین می شود.

4-      ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1391 به میزان هشتصد و پنج  (805)  ریال تعیین می شود.

5-  حقوق بازنشستگان  و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1391 به میزان پانزده درصد( 15%) نسبت به سال 1390 افزایش می یابد

۶- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع بند ( 95) ماده واحده قانون بودجه 1391 کل کشور پانزده درصد (15%) تعیین می شود.

۷-      عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون خدمات کشوری شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی  در سال 1391 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می گردد.

۸- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (به استثنای  دستگاههاي اجرايي موضوع بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) برای سال ۱۳۹۱ حداکثر یک ماه حقوق و مزایایی مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب تعیین می شود.

۹-پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي دستگاههاي اجرايي موضوع بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سال ۱۳۹۱ با پیشنهاد مجمع عمومی ذیربط در سقف بودجه مصوب و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد.

۱۰-      حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۱۲) این تصویب نامه  در سال 139۱ به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد  (3921500) ریال و حداکثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور  در این بند تعیین می شود.

۱۱-      حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان  صندوق های بازنشستگی کشور ی و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد  (3921500) ریال تعیین می شود.

۱۲-  حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویب نامه ) در سال 1391 به میزان دو میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار و پانصد (500/656/2) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر  حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

-  پرداخت  کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبارات یا بودجه مصوب دستگاه های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد.

تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه های اجرایی (اعم از رسمی،پیمانی،قراردادی) با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

تبصره ۲- هزینه غذای روزانه حداکثر سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال ، ایاب و ذهاب کارمندانی  که از سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران ماهانه حداکثر ششصد و پنجاه هزار (۶50.000)ریال و در شهر‌های دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر چهار صد و سی هزار (۴۳0.000) ریال،‌مهد کودک برای کارمندان اناث به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه  حداکثر پانصد هزار (۵۰0.000) ریال قابل پرداخت است.

۱۴- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.  تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی مطابق با بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نماید با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی خواهد بود .

۱۵-فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمول هر یک از بند‌های این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره- در صورت عدم توقف شبانه تنها پنجاه درصد (۵۰٪) از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می باشد.

۱۶-تمدید قراردادهای قبلی کارکنان قراردادی مجاز است.

تبصره- بکارگیری افراد جدید در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی یا موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف اعتبارات مصوب [باهماهنگی معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی رییس جمهور ]مجاز است.

۱۷- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس دستورالعملی که با رعایت سقف اعتبارات مصوب به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی ایشان می رسد ،مجاز است.

تبصره- کمک رفاهی به سایر افرادی که به نحوی در دستگاههای اجرایی خدمت می نمایند از جمله سربازان در سقف اعتبارات مصوب و ابلاغی قابل پرداخت است.

معاون اول رییس جمهور - محمد رضا رحیمی

 دانلود فایل pdf این مصوبه به اضافه ضوابط اجرایی بودجه 91

فایل pdf بخشنامه افزایش ضریب


اصلاحیه تصویب‌نامه ضریب حقوق سال 1391 -شماره۶۴۵۰۲/۴۸۰۹۳ مورخ ۶/۴/۹۱

 اصلاح تصویب‌نامه ضریب حقوق سال 1391

نظربه اینکه در بند (۱۰) تصویب نامه شماره ۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳ه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ عبارت "مشمولین بند(۱۲)" به صورت عبارت "مشمولین بند (۱۰)" تحریر شده و در تبصره بند (۱۶)بعد از عبارت "اعتبارات مصوب" عبارت " باهماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور" تحریر نشده است ،مراتب جهت اصلاح اعلام می گردد.

دبیر هیأت دولت - علی صدوقی

برچسب ها:میزان افزایش حقوق کارمندان درسال ۹1  افزایش حقوق کارمندان در سال ۹1 حقوق کارمندان رسمی و پیمانی  در سال ۱۳۹1 ضریب سال ۹1 ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 91بخشنامه افزایش حقوق سال 91 وزارت کار افزایش حقوق سال 1391بخشنامه حقوق كارگران درسال 91 تعیین حقوق و مزایای سال 91 کارگری دستورالعمل افزایش حقوق کارگران در سال 91 مصوبه وزارت کار برای حقوق سال 91 ميزان افزايش حقوق قانون كار آنالیزم حقوق قانون کار سال 91 آنالیز حقوق قانون کار سال 91 افزایش حقوق سال ۹1 بخشنامه میزان حقوق سال 1391 بخشنامه میزان حقوق سال 1391 حقوق قانون کار در سال 91 ضريب حقوق سال 91 ضريب افزايش حقوق کارکنان دولت درسا ل 91 ضريب افزايش حقوق كارمندان 91 ضریب حقوق 91 ضریب حقوقی 91 افزايش حقوق كارمندان 91 افزایش حقوق خدمات کشوری بخشنامه افزايش حقوق سال 91 افزایش حقوق+کارمندان+سال91+جدول میزان افزایش حقوق بازنشستگان هیات علمی ضریب حقوق سال 1391 اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات ، ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1391 ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 1391 ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1391 به میزان سقف افزایش حقوق کارمندان عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون خدمات کشوری در سال 1391 حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (9) این تصویب نامه در سال 1391 حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بزنشستگی کشور و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1391 ضریب افزایش حقوق و حداقل حقوق مشمولین قانون خدمات کشوری وبازنشستگان در سال 91+افزایش حقوق سال 91 + پایه حقوق سال 91 + حقوق پایه سال 91  + افزايش حقوق سال 91 + بخشنامه حقوق سال 91  + افزایش حقوق 91  + حقوق و مزایای سال 91   + میزان افزایش حقوق سال 91 + میزان حقوق سال 91  + پايه حقوق سال 91  + درصد افزایش حقوق سال 91  + افزايش حقوق 91  + حقوق سال 91 + خدمات کشوری سال ۹۱ + ضریب خدمات کشوری ۹۱ + بخشنامه افزایش حقوق 91 + بخشنامه حقوق 91 + اضافه حقوق سال ۱۳۹۱ + ضریب افزایش حقوق سال 91  +  ضریب سال ۹۱ qvdf shg 91 qvdf pr,r qvdf rgk,k hsjonhl ;a,vd htchda pr,r shg 91  pdf   دانلود فایل pdf


برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 0:24  توسط شیراله عزیزیان  |