قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk

لینک افزایش حقوق سال جدید

درجلسه دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 درصد افزایش نسبت به سال 91 معادل 487 هزار و 125 تومان شد.

حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال 92 هیچگونه افزایشی نیافته است،

 همچنین افزایش حدود 10 درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی به علاوه روزانه  ۱۹۴۸۵ ریال و  پایه سنواتی نیز برای هر روز از 250 تومان به 300 تومان افزایش یافته است.

 

جدول مقایسه  برخی از اقلام حقوق قانون کار سال 90 و 9۱ و 92

سال

اقلام حقوق

سال 1390(ریال)

سال 1391 (ریال)

سال ۱۳۹۲

 

حداقل دستمزد (روزانه)

110100

129900

 ۱۶۲۳۷۵

حداقل ماهیانه (30 روزه)

3303000

3897000

 ۴۸۷۱۲۵۰

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه)

280000

350000

 ۳۵۰۰۰۰۳

کمک هزینه مسکن (ماهیانه)

100000

100000

 ۱۰۰۰۰۰

کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه)

330300

389700

 ۴۸۷۱۲۵

 پایه سنواتی (روزانه)

 ۲۰۰۰

 ۲۵۰۰

 ۳۰۰۰

 حقوق یک ساعت کار عادی با حداقل مزد

 ۱۵۰۱۴

 ۱۷۷۱۴

 ۲۲۱۴۲

 حقوق یک ساعت اضافه کار عادی با حداقل مزد

 ۲۱۰۲۰

 ۲۴۷۹۹

 ۳۰۹۹۹

 توضیح اینکه:

 ۱- از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۱۰ ٪ به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال افزایش می یابد

۲- کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

الف)بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد.

ب) سن فرزندان از ۱۸ سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان‌ تحصیل‌ یا در اثر بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند. میزان‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ کارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ برای‌ هر فرزند در هر ماه‌ می‌باشد.
(مطابق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی)

۳- از اول مرداد ماه ۱۳۹۲ بر اساس بخشنامه شماره ۹۹۷۲۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) به ۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش می یابد

فایل فشرده بخشنامه حقوق و دستمزد 92 اداره کار


 لینک فایل pdf بخشنامه

 بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ وزارت کار

شورای عالی کار با حضور نمایندگان 3 گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 2۱/12/139۱ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 139۲،  در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

1-       از اول سال 139۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم  یا موقت) مبلغ ۱۶۲۳۷۵  ریال (یکصدو شصت و دو هزارو سیصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 139۲1 سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰ در صد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال 139۱ افزایش می یابد.

تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۶۲۳۷۵  ریال (یکصدو شصت و دو هزارو سیصد و هفتاد و پنج ریال) بند (1) کمتر شود.

۲-- به كارگرانی كه در سال 139۲ دارای یكسال سابقه كار شده و یا یكسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی كارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر برای گروه یك با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره2: به كارگران فصلی به نسبت مدت كاركردشان در سال 139۱ میزان مقرر در این بند یا تبصره یك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورایعالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی كار و در جهت افزایش رضایتمندی كارگران و كارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی كارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 139۲ كمك هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده 36 قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه 350۰00 ریال از سوی كارفرمایان به آنان پرداخت شود.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یك و تبصره یك بند (2) در كارگاه هایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد كارگران كارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره كل روابط كار و جبران خدمت خواهد شد.

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی كه در ایام تعطیلات تابستانی در سال 139۲ به طور موقت در كارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

6- واحدهای مشمول قانون كار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین كاركنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های كارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقدام كنند.

اسداله عباسی - سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

***************

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱  شورای عالی كار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (شماره ۲۱۵۳۷۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱)

در اجرای بند چهار بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲ اسفند 139۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 2۱ اسفند 9۱ شورای عالی كار، نحوه اجرای بخشنامه مذكور درباره كارگران كارمزدی به شرح ذیل است:

1 - نحوه اعمال ۱۰ درصد افزایش بند یك بخشنامه

نرخ‌های كارمزدی در سال 9۲ (به نسبت آخرین كارمزد در سال 9۱) در مورد كلیه كارگران كارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۰ درصد افزایش می یابند. در صورتی كه كارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر كارمزد) باشند، این بخش نیز باید ۱۰ درصد افزایش یابد.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاك های كارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۰ درصد افزایش خواهد شد.(زیرا با این عمل نرخ یا ملاك های كارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذكور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یك بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۰درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذكور در سال 9۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال دیگر افزایش خواهد یافت و درصورتی كه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 9۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی كار به صورت ثابت درمورد آنان برقرار خواهد شد.

تبصره: در صورتی كه مجموع دریافتی كارگران بابت بخش ثابت و متغییر مزد كمتر از ۱۶۲۳۷۵ ریال در روز گردد، ملاك محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان ۱۶۲۳۷۵ ریال خواهد بود.

3 - اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش كارمزد، كارگران مزدی نیز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ 2۲ اسفند 9۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد

اسماعيل ظريفي آزاد مديركل روابط كار و جبران خدمت

 ****************

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ ۲۱/12/139۱ شورايعالي كار در مورد كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مي‌باشند  ( شماره ۲۱۵۳۷۳ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱)

در اجراي بند ۴ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰مورخ 2۲/12/139۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع مصوبه مورخ 2۱/2/139۱ شورايعالي كار، نحوه‌ اجراي مصوبه مزبور را در كارگاه‌هاي داراي طرح طبقه‌ بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌دارد:

الف: نحوه اجراي بند يك بخشنامه راجع به افزايش مزد مبنا

به مزد شغل كليه كارگران از ابتداي سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۰ درصد (به نسبت آخرين مزد شغل آنان در سال 139۱)‌ به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ريال اضافه مي‌شود. به عبارت ديگر:

مزد شغل روزانه در سال 139۲=۱۹۴۸۵+(۱۰/1 x آخرين مزد شغل روزانه در سال 139۱)

تبصره 1: با توجه به تكليف مقرر در تبصره بند يك بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزايشات فوق الذكر كمتر از ۱۶۲۳۷۵ ريال در روز شود، مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ريال ملاك خواهد بود.

تبصره 2: به ساير عناصري كه بر طبق دستور‌العمل اجرايي طرح‌هاي طقه‌ بندي يا عرف و رويه‌ كارگاه جزئ مزد تلقي شده و تا پايان سال 139۱ برقرار گرديده‌اند (علاوه بر افزايشي كه بر روی مزد شغل‌ها ايجاد مي‌شود) باستي از اول سال 139۲ معادل ۱۰ درصد اضافه شود. از قبيل مزد رتبه، حق پست، مزاياي سختي كار، مزاياي ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پايان سال139۱) و نظاير آن‌ها.

تبصره 3: هم چنين در اجراي بندي 1 بخشنامه، ضرايب جداول مزدي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل معادل ۱۰ درصد نسبت به ضرايب سال گذشته (سال 139۱)، از ابتداي سال 139۲ افزايش خواهد يافت.

ضمناً ضرايب مذكور ملاك تعيين مزد رتبه، مزاياي حق پست، مزاياي سختي كار، مزاياي ماندگاري و غيره (براي كارگاه‌هايي كه داراي چنين مزايايي طبق طرح‌ طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشند.) در سال 139۲ خواهد بود.

ب: نحوه‌ اجراي تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات در سال 139۲

جدول  مزد سنوات در گروه‌هاي بيست‌ گانه در سال 139۲ به شرح ذيل است كه در اجراي تبصره يك بند 2 بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ 2۲/12/139۱ در مورد كارگراني كه از 1/1/139۲ به بعد داراي يكسال سابقه خدمت باشند و يا يكسال از آخرين ترفيع آنان سپري شده باشد، متناسب با گروه شغلي مربوط معادل ريالي يك پايه با نرخ مقرر برقرار مي‌شود.

تبصره: مزد سنوات (پايه) كه در اجراي مصوبه اخير شورايعالي كار در سال 139۲ و طبق جدول موضوع اين بند داده مي‌شود، مشمول افزايش ۱۰ درصد نمي‌شود.

جدول نرخ پايه (سنوات) در گروه‌هاي بيست گانه - (ارقام ريال در روز)

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه
۳۹۰۰ ۳۸۰۰ ۳۷۰۰ ۳۶۰۰ ۳۵۰۰ ۳۴۰۰ ۳۳۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۰۰ ۳۰۰۰ نرخ پایه
۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه
۵۸۰۰ ۵۶۰۰ ۵۴۰۰ ۵۲۰۰ ۵۰۰۰ ۴۸۰۰ ۴۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰ ۴۰۰۰ نرخ پایه

 تبصره ۲:در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجراي بند 4 بخشنامه راجع به افزايش مزدناشي از ارتقاء:

در كليه واحدهايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند، نحوه ارتقاء شغل كاركنان و احتساب افزايش مزد ناشي از آن‌، مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل خواهد بود. نحوه كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل، مطابق جدول پيوست مي‌باشد.

در كارگارگاه‌هايي كه فاقد طرح طبقه‌ بندي مشاغل مصوب مي‌باشند، اضافه مزد ناشي از ارتقاء بايستي برابر ضوابط مزدي يا رويه‌هاي متداول كارگاه در گذشته تعيين و پرداخت شود.

اسماعيل ظريفي آزاد مديركل روابط كار و جبران خدمت

***************

چدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شمار ۲۱۵۳۷۳ مورخ 2۳/12/139۱، قابل اجرا در سال 139۲

(جايگزيني تجربه به‌جاي تحصيل موضوع دستورالعمل اجرايي طبقه بندي مشاغل)

 

 ردیف

مدرک تحصیلی 

 مدرک تحصیلی شغل (شرایط احراز شغل) و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل (ریال در روز)

 خواندن و نوشتن

پایان دوره ابتدایی 

 پایان  دوره راهنمایی

 دیپلم متوسطه

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 دکتری

۱

 بیسواد

 ۵۷۵۰

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۹۷۰۰

 

 

 

 

 ۲

اول دبستان

 ۴۳۷۵

 ۶۹۲۷

 ۱۳۱۴۳

 ۱۸۷۹۲

 

 

 

 

 ۳

 دوم دبستان

 ۳۰۰۰

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

 ۱۷۸۸۳

 

 

 

 

 ۴

 سوم دبستان

 ۱۵۰۰

 ۴۳۷۵

 ۱۱۴۳۲

 ۱۶۸۷۰

 

 

 

 

 ۵

چهارم دبستان

 

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

 ۱۵۸۶۰

 

 

 

 

 ۶

 پایان دوره ابتدایی 

 

 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 

 

 

 

 ۷

اول  راهنمایی

 

 

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

 

 

 

 

 ۸

دوم راهنمایی

 

 

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

 

 

 

 

 ۹

 پایان  دوره راهنمایی(سیکل)

 

 

 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 

 

 

 ۱۰

اول دبیرستان

 

 

 

 ۶۹۲۷

 ۱۳۱۴۳

 

 

 

 ۱۱

 دوم دبیرستان

 

 

 

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

 

 

 

 ۱۲

 سوم دبیرستان

 

 

 

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

 

 

 

 ۱۳

 دیپلم و پیش دانشگاهی

 

 

 

 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 

 

 ۱۴

 فوق دیپلم

 

 

 

 

 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 

 ۱۵

 لیسانس

 

 

 

 

 

 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۶

 فوق لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

 ۸۱۰۴

مثال: چنانچه شاغلي داراي مدرك تحصيلي دوم راهنمايي بوده و شرايط احراز شغل وي در ارتقاء ديپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل، روزانه مبلغ ۱۰۵۹۹ ريال بابت كمبود تحصيل از مزد سنوات وي كسر مي‌گردد.

توضيح: افرادي كه در شغل فعلي به دليل كمبود تحصيل، قبلاً مشمول كسر مزد سنوات شده‌اند، در محاسبه كمبود تحصيل براي ارتقاء جديد، به جاي مدرك تحصيلي شاغل، مدرك تحصيلي شغل مورد تصدي فعلي آنان ملاك عمل قرار مي‌گيرد

 

برچسب ها:بخشنامه افزایش حقوق سال 92 وزارت کار افزایش حقوق سال 1392 بخشنامه حقوق كارگران درسال 92 تعیین حقوق و مزایای سال 92 کارگری دستورالعمل افزایش حقوق کارگران در سال 92مصوبه وزارت کار برای حقوق سال 92 ميزان افزايش حقوق قانون كار آنالیزم حقوق قانون کار سال 92   آنالیز حقو ق بخشنامه میزان حقوق سال 1392 حقوق قانون کار در سال 92 قانون کار سال 92  بخشنامه وزارت کار حقوق 92  قانون کار سال 92 وزارت كار جدول حقوق ومزاياي سال 92  وزارت كار جدول حقوق ومزاياي سال 92حقوق اداره کار سال 92 بخشنامه حقوق سال 92 نحوه افزایش حقوق سال 1392دانلود بخشنامه حقوق سال 92  پايه حقوق 92 وزارت كار  بخشنامه سال 92 وزارت كار افزايش كار 92   جدول حقوق ومزایا سال 92   بخشنامه 92 وزارت كار    بخشنامه حقوق سال 92 پایه حقوق سال 92 وزارت کار  تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۱ pnhrg pr,r ;hv'vhk nv shg 92 ldchk htchda pr,r ;hv'vhk nv shg 92 pr,r ,chvj ;hv lchdhd rgk,k ;hv  pdf foakhli prr,r ;hv'vhk nv shg 1392  pdfحقوق کارگران در سال 1392


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 21:46  توسط شیراله عزیزیان  |