قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم خرداد 1393ساعت 10:4  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393ساعت 8:43  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اردیبهشت 1393ساعت 8:53  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اردیبهشت 1393ساعت 8:48  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اردیبهشت 1393ساعت 8:29  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 8:15  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 8:2  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 7:42  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 7:51  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم فروردین 1393ساعت 22:15  توسط شیراله عزیزیان | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم فروردین 1393ساعت 1:45  توسط شیراله عزیزیان | 
 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یکم فروردین 1393ساعت 0:29  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 9:12  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 1:12  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 1:2  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 0:40  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 8:57  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند 1392ساعت 8:39  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند 1392ساعت 8:6  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن 1392ساعت 14:36  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 8:56  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1392ساعت 11:25  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1392ساعت 8:11  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر 1392ساعت 8:11  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 9:25  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آذر 1392ساعت 11:6  توسط شیراله عزیزیان | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1392ساعت 23:4  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آذر 1392ساعت 14:16  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر 1392ساعت 12:40  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آذر 1392ساعت 9:18  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392ساعت 14:10  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آبان 1392ساعت 8:28  توسط شیراله عزیزیان | 
 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 21:34  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم مهر 1392ساعت 15:23  توسط شیراله عزیزیان | 
آيين نامه اجرايي بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲(تنفیذ آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم )
برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم مهر 1392ساعت 0:48  توسط شیراله عزیزیان | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم شهریور 1392ساعت 21:32  توسط شیراله عزیزیان | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم شهریور 1392ساعت 21:19  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد 1392ساعت 0:18  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم تیر 1392ساعت 0:23  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم تیر 1392ساعت 0:40  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم تیر 1392ساعت 0:19  توسط شیراله عزیزیان | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم خرداد 1392ساعت 20:3  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مرداد 1391ساعت 18:14  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد 1391ساعت 13:47  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم خرداد 1391ساعت 15:31  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد 1391ساعت 23:49  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391ساعت 21:25  توسط شیراله عزیزیان | 

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391ساعت 13:16  توسط شیراله عزیزیان | 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كـشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی 1390ساعت 20:5  توسط شیراله عزیزیان | 
101ـ دولت مكلف است مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال از محل رديف 103ـ 550000 را به‌منظور تكميل اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب18/5/1388 و ابريشم‌كشان اختصاص دهد.

       102ـ به‌منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان براي ارتقاء كيفيت توليد فرشهاي توليدي و مواد اوليه داخلي و جمع‌آوري پشمهاي داخلي و مهيا نمودن شرايط براي توليد فرشهاي مناسب مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال ازمحل رديف 102ـ550000 به اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران بين اعضاء تحت پوشش خود در سطح كشور توزيع نمايد. اتحاديه مركزي فرش روستايي و مركز ملي فرش ايران متعهد به نظارت در اين خصوص مي‌باشند. وزارت بازرگاني مكلف به پي‌گيري و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحاديه يادشده است.


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم خرداد 1390ساعت 18:21  توسط شیراله عزیزیان | 

قانون بودجه سال 1390 كل كشور

 

          

لینک  دانلود قانون بودجه سال ۹۰ pdf

دانلود word:دریافت فایل ضمیمه: متن كامل قانون بودجه 1390


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم خرداد 1390ساعت 14:28  توسط شیراله عزیزیان | 
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390

ضوابط اجرایی بوجه ۹۰ ابلاغ شد

 لینک دانلود ضوابط اجرایی بودجه سال 1390 شماره 65694 مورخ 29/3/1390 

لینک ۲ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

دستورالعمل اجرایی ماده 86 قانون بودجه سال 90 (شماره 63225/36/30 مورخ 11/7/90)


 

لینک  دانلود قانون بودجه سال ۹۰ pdf

دانلود word:دریافت فایل ضمیمه: متن كامل قانون بودجه 1390

الحاق یک تبصره به بند 10 ضوابط اجرایی بودجه

لینک آیین نامه اجرایی بند 100 بودجه سال 90

 

 

آیین نامه اجرایی ماده 119 قانون بودجه سال 1390

لینک آیین نامه اجرایی بند ب ماده 78 بودجه سال90

 

ضوابط اجرایی بودجه ۹۰ + ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۰ +ضوابط اجرئی بودجه ۹۰ +لایحه بودجه ۹۰ + قانون بودجه سال ۹۰ +ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه + بودجه ۹۰ + ضوابط اجرایی + ضوابط اجرائی


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1390ساعت 14:15  توسط شیراله عزیزیان | 
 بعضی از بندهای مربوط به حقوق بودجه سال90 و لینک دانلود آن

 81 ـ افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.

       82 ـ دولت موظف است بابت حقوق، ردّ ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي « لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران» و « طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» و « قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389»، و كليه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد. واگذاري سهام يا اموال مشروط به رضايت طرف دريافت ‌كننده است.

       83 ـ با رعايت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزاياي كليه مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي در سال 1389 فقط در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين مي‌شود و هرگونه تبعيض بين مشمولين قانون يادشده در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده باستثناء افزايش ناشي از ارتقاء شغلي اعم از ارتقاء پست‌سازماني يا تحصيلات و فوق‌العاده خاص كاركنان شركتهاي دولتي ممنوع است.

       84 ـ در كليه دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.

       85 ـ به منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به استثناء وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان خردادماه سال 1390 اعتبارات مربوط به پرداخت‌هاي پرسنلي اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان يادشده را به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرائي اين بند معين مي‌شود از سقف اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان « وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي» اضافه نمايد. موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آيين‌نامه ياد شده معين مي‌شود.

       آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

       86 ـ به‌منظور ساماندهي و پرداخت به‌موقع كمك عائله‌مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اجازه داده مي‌شود اعتبار مربوط به اقلام مذكور با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از بودجه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه شود.

 

لینک  دانلود قانون بودجه سال ۹۰ pdf

دانلود word:دریافت فایل ضمیمه: متن كامل قانون بودجه 1390


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1390ساعت 10:14  توسط شیراله عزیزیان | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
"وبلاگ کارمندان وکارگران " با هدف سهولت دسترسی مردم بویژه کارمندان و کارگران عزیز و مسئولین محترم به قوانین و مقررات اداری و استخدامی خصوصاً در زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری ، قوانین پنج ساله توسعه کشور ، قوانین بودجه سنواتی ، قانون کار و... ایجاد شده است
لذا از بازدیدکنندگان گرانقدر خواهش داریم با ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ما را در هرچه بهتر و کارآمد کردن این وبلاگ یاری دهند

پیوندهای روزانه
سامانه ثبت نام الکترونیکی بیمه پایه همگانی سلامت
فیش حقوقی آموزش و پرورش
سامانه ثبت نام متقاضیان یارانه نقدی
سامانه اطلاع رسانی سبد کالای حمایتی
معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
دیوان عدالت اداری
مرکز پژوهشهای مجلس
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
جامعه شناسی
سازمان هواشناسی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
آرشيو
آرشیو موضوعی
قانون مدیریت خدمات کشوری
آئین نامه های فصل 1 قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 2 قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 3 قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 4قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 5قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 6قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 7قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 8قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 9قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 10قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 11قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 12قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 13قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 14قانون م خ ک
آئین نامه های فصل 15قانون م خ ک
ارزيابي عملكرد
انتقال از تهران
قانون تخلفات اداري
آموزش
پاسخ به سوالات
کارگران
کارگران
بخشنامه ها
قوانين كار
اطلاعات در مورد سامانه كاركنان نظام اداري كشور
ورزش
ایثارگران
قانون برنامه پنجم و ایین نامه های اجرایی آن
سایر قوانین کشور
قوانین وآیین نامه های بودجه سنواتی
آرای هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
برچسب‌ها
بودجه سالانه (53)
فوق العاده ها (17)
آموزش (14)
افزایش حقوق (14)
ایثارگران (12)
آیین نامه اجرایی (9)
آیین نامه ایمنی (9)
بخشنامه (8)
قانون (7)
قانون برنامه پنجساله (7)
مهر آفرین (6)
بازنشستگی (6)
دوره های غیر حضوری (6)
آرای هیأت عمومی (6)
فوق العاده ویژه (5)
نخبگی (5)
ضریب حقوق (5)
ارزیابی عملکرد (5)
حداقل حقوق قانون کار (5)
عیدی (4)
تبدیل وضعیت (4)
قانون مدیریت خدمات کشوری (4)
فوق العاده شغل (4)
تصویب نامه (4)
حق التدریس (4)
فوق العاده بدی آب و هوا (3)
فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته (3)
نصاب معاملات (3)
ارتقاي رتبه (3)
تفاوت تطبیق (3)
عائله مندی (3)
دورکاری (3)
بازنشستگان (3)
سامانه (3)
فصل 2 قانون م خ ک (3)
فصل 10قانون م خ ک (3)
طبقه بندي مشاغل (2)
فصل 3 قانون م خ ک (2)
فصل 8قانون م خ ک (2)
کمک هزینه مسکن کارگری (2)
مقرری ماه اول (2)
معلمان (2)
یارانه (2)
مالیات (2)
معلولان (2)
نيروهاي مسلح (2)
شورای عالی اداری (2)
ساعات کاری (2)
فوق العاده خاص (2)
فوق العاده کارایی و عملکرد (2)
معاملات دولتی (2)
ارزیابی عملکرد کارمندان (2)
عیدی کارمندان (2)
سبد کالا (2)
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (2)
حق اولاد (2)
اصلاحیه تصویب نامه (1)
جشنواره شهید رجایی (1)
گواهینامه نوع دوم (1)
مرخصی زایمان (1)
تصمیم نامه (1)
فوق العاده بهره وری (1)
سازمان دامپزشکی (1)
اعاده به خدمت (1)
فوق العاده ایثارگری (1)
سابقه خدمت (1)
رتبه عالي (1)
فوق العاده جذب (1)
حالت اشتغال (1)
اقتصاد مقاومتی (1)
نرخ دیه (1)
اضافه کاری (1)
پیمانی (1)
مدیریت صنعتی (1)
ارباب رجوع (1)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1)
سابقه (1)
مدرک تحصیلی (1)
آیین نامه (1)
حقوق ثابت (1)
مسکن (1)
سرباز معلم (1)
مأمور (1)
سهام عدالت (1)
ارتش (1)
قوه قضاییه (1)
دستورالعمل (1)
انتقال (1)
هزینه درمان ایثارگران (1)
ماده 30 قانون م خ ک (1)
ماده 42 قانون م خ ک (1)
قوانین تأمين اجتماعي (1)
نظام هماهنگ (1)
تنظیم جمعیت (1)
فوق العاده مدیریت (1)
فوق‌العاده کار با اشعه (1)
ماده 55 قانون م خ ک (1)
حساب پس انداز کارکنان دولت (1)
فوق‌العاده روزانه مأموریت (1)
قانون برنامه پنجساله ششم (1)
پیوندها
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
بانك قوانين از سال84 تا 15/2/87
سازمان هواشناسي
روزنامه رسمي كشور
مرکز آموزش مدیریت دولتی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
پورتال مردم
خريد خدمات
پایگاه اطلاع رسانی دولت
روزنامه ها
مشاور در اموركتاب
وزارت کار
ديكشنري آنلاين
صدور احكام
صندوق بازنستگي كشوري
سازمان بيمه خدمات درماني
سامانه کارکنان نظام اداری کشور
جامعه شناسی
مدیریت تحول
رویت قبض گاز
سامانه خريد اعتباري
سامانه قوانین ومقررات
لینک قوانین
لینک بخشنا مه ها
لینک آئین نامه ها و مصوبات
سایر پیوند ها
فرمها
سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی
امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ستاد ساماندهی سایتهای اینترنتی
دکتر صمد عابدینی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل
وبلاگ-ساعت فلش
Online User

رنک الکسا

mostakhdeman.blogfa.com Real PR

Powered by WebGozar