قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها, ضوابط اجرایی بودجه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 12:55  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:31  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:10  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:57  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, قانون بودجه سال ۱۳۹4 و آیین نامه ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:54  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 8:33  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 11:7  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 8:21  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۳ساعت 11:7  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 10:4  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 8:43  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 8:53  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 8:29  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۳ساعت 8:15  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۳ساعت 8:2  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۳ساعت 7:42  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 7:51  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 22:15  توسط شیراله عزیزیان  | برچسب‌ها: بودجه سالانه, ضوابط اجرایی بودجه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم فروردین ۱۳۹۳ساعت 1:45  توسط شیراله عزیزیان  | 

 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یکم فروردین ۱۳۹۳ساعت 0:29  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 9:12  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 1:12  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 1:2  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 0:40  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۲ساعت 8:57  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 8:39  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 8:6  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 14:36  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ساعت 8:56  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ساعت 11:25  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ساعت 8:11  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ساعت 8:11  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ساعت 9:25  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 11:6  توسط شیراله عزیزیان  | برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 23:4  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 14:16  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 12:40  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ساعت 9:18  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ساعت 14:10  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 8:28  توسط شیراله عزیزیان  | 

 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 21:34  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 15:23  توسط شیراله عزیزیان  | 

آيين نامه اجرايي بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲(تنفیذ آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم )
برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ساعت 0:48  توسط شیراله عزیزیان  | برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 21:32  توسط شیراله عزیزیان  | برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 21:19  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, ضوابط اجرایی بودجه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 0:18  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم تیر ۱۳۹۲ساعت 0:23  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ساعت 0:40  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ساعت 0:19  توسط شیراله عزیزیان  | برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۹۲ساعت 20:3  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 18:14  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه, ضوابط اجرایی بودجه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:47  توسط شیراله عزیزیان  | 

 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:16  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 23:49  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:25  توسط شیراله عزیزیان  | 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كـشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 20:5  توسط شیراله عزیزیان  | 

101ـ دولت مكلف است مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال از محل رديف 103ـ 550000 را به‌منظور تكميل اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب18/5/1388 و ابريشم‌كشان اختصاص دهد.

       102ـ به‌منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان براي ارتقاء كيفيت توليد فرشهاي توليدي و مواد اوليه داخلي و جمع‌آوري پشمهاي داخلي و مهيا نمودن شرايط براي توليد فرشهاي مناسب مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال ازمحل رديف 102ـ550000 به اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران بين اعضاء تحت پوشش خود در سطح كشور توزيع نمايد. اتحاديه مركزي فرش روستايي و مركز ملي فرش ايران متعهد به نظارت در اين خصوص مي‌باشند. وزارت بازرگاني مكلف به پي‌گيري و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحاديه يادشده است.


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 18:21  توسط شیراله عزیزیان  | 

قانون بودجه سال 1390 كل كشور

 

          

لینک  دانلود قانون بودجه سال ۹۰ pdf

دانلود word:دریافت فایل ضمیمه: متن كامل قانون بودجه 1390


برچسب‌ها: بودجه سالانه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 14:28  توسط شیراله عزیزیان  | 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390

ضوابط اجرایی بوجه ۹۰ ابلاغ شد

 لینک دانلود ضوابط اجرایی بودجه سال 1390 شماره 65694 مورخ 29/3/1390 

لینک ۲ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

دستورالعمل اجرایی ماده 86 قانون بودجه سال 90 (شماره 63225/36/30 مورخ 11/7/90)


 

لینک  دانلود قانون بودجه سال ۹۰ pdf

دانلود word:دریافت فایل ضمیمه: متن كامل قانون بودجه 1390

الحاق یک تبصره به بند 10 ضوابط اجرایی بودجه

لینک آیین نامه اجرایی بند 100 بودجه سال 90

 

 

آیین نامه اجرایی ماده 119 قانون بودجه سال 1390

لینک آیین نامه اجرایی بند ب ماده 78 بودجه سال90

 

ضوابط اجرایی بودجه ۹۰ + ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۰ +ضوابط اجرئی بودجه ۹۰ +لایحه بودجه ۹۰ + قانون بودجه سال ۹۰ +ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه + بودجه ۹۰ + ضوابط اجرایی + ضوابط اجرائی


برچسب‌ها: بودجه سالانه, ضوابط اجرایی بودجه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 14:15  توسط شیراله عزیزیان  |